Menu
Your Cart

adatvédelmi

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése

·        Adatkezelő megnevezése: Digitalmart Kft.

·        Székhely: 1156 Budapest, Páskomliget u. 27. 2/8.

·        Képviselő elérhetősége:

·        Adószám:79740487-1-27

·        Honlap: https://digitalmart.hu/

·        E-mail és Ügyfélszolgálat: info@digitalmart.hu

Tárhelyszolgáltató neve, székhelye:

·        Név: Tárhely.Eu Szolgáltató KFT

·        Székhely: Budapest 1144 Ormánság utca 4

·        E-mail: ugyfelszolgalat@tarhely.eu

·        Telefonszám: 0617892789

Adatvédelmi kapcsolattartó elérhetősége: info@digitalmart.hu

Az adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy más vagy további adatfeldolgozót vesz igénybe, amiről az adatfeldolgozás megkezdésének időpontja előtt tájékoztatja az érintetteket.

Bevezetés

A digitalmart.hu (székhely: 1156 Budapest, páskomliget utca 27. 2/8. Adószám: 14091177-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-888469) 

E-mail: info@digitalmart.hu, telefonszám: +36-70-984-5050, képviseletre jogosult: Digitalmart Kft.) – továbbiakban adatkezelő – jelen weblap megalkotása során elsősorban ügyfelei online hozzáférhetőségét és elégedettségét kívánja fokozni. 

Az adatkezelő jelen honlappal ügyfeleinek és leendő ügyfeleinek minél teljesebb körű tájékoztatását tűzte ki célul Társaságunk az információ önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – a továbbiakban Info tv. – és a Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján jogkövető magatartást szem előtt tartva üzemelteti oldalát, és látja el tevékenységét, aminek keretében létrejött jelen nyilatkozatunk is.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a digitalmart.hu honlapjáról esetlegesen hiperlinkkel érhetők el. 

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1.     1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;

2.     2000. évi C. törvény – a számvitelről;

3.     2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

4.     2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról;

5.     2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

6.     2013. évi V. törvény – polgári törvénykönyvről (Ptk.), valamint a

7.     Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezések

1.     adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.     adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.     adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

4.     személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:

1.     a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

2.     b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

1.      

1.     adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.     adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

3.     adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4.     adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

5.     adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

6.     adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

7.     adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

8.     álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

9.     anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását;

10. biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

11. cookie (sütik): a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával;

12. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

13. direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tevékenység: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében;

14. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

15. érintett/vásárló/fogyasztó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

16. genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

17. harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

18. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

19. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

20. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

21. IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.

22. különleges adat:

1.     a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

2.     b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

1.      

1.     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság HatóságNAIH, akinek a jogállását és feladatait az Info tv. 38.§-a határozza meg (a továbbiakban: Hatóság);

2.     nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

3.     profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

4.     személyesadat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

5.     természetes személyazonosító adatokaz érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje;

6.     tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

7.     tilalmi listaazon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését;

8.     üzletszerzési lista: A reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

9.     vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

Alapelvek a személyes adat és adatkezelés során

1.     Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2.     Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3.     A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

4.     Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

5.     Személyes adat akkor kezelhető, ha:

1.     ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

2.     azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

6.     Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

1.     az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

2.     az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

7.     Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

8.     A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

9.     Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

10. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:

1.     a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

2.     az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

1.     Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

2.     Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

3.     Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az adatkezelés

Google Analytics

1.     célja: A felhasználói tevékenységek monitorozása anonim módon a honlap hatékonyságának mérésére, és ergonómia, tartalmi, designban megmutatkozó módosítások előkészítése céljából.

2.     jogalapja: A tevékenység jogalapjának meghatározásakor a Google Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

3.     érintettek köre: Minden az oldalra látogató érintett.

4.     kezelt adatok köre: A Google Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

5.     időtartama: A Google Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

6.     forrása: Az oldal betöltésével egyidejűleg, az érintett böngészője lefutattja a Google által kiadott kódrészletet. Ezzel a Google Inc. adatot gyűjt a felhasználói látogatásról a saját irányelvei alapján, melyeket összegezve, anonim módon, pusztán statisztikai jelleggel bemutat az oldal üzemeltetőjének. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

Webserver log

1.     célja: Az oldal üzemeltetését végző szolgáltató által üzemeltetett serverre beérkező kérések naplózása. Ezzel a szolgáltató kizárhatja azokat a kéréseket, amelyek adott esetben a server biztonságos és helyes működését befolyásolhatják, továbbá performanciából eredő problémákat válthatnak ki.

2.     jogalapja: 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bek. A szolgáltató – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

3.     érintettek köre: minden azt oldalt meglátogató felhasználó

4.     a kezelt adatok köre: Az érintett IP címe, a látogatás dátuma és időpontja, továbbá az oldalon történő aktivitása

5.     időtartama: Az oldal megtekintéseiből generálódó log állományokat a keletkezésüktől számított 5 éven keresztül őrizzük meg.

6.     forrása: Az oldal megtekintéséhez elengedhetetlenül szükséges http request-ek kerülnek naplózásra.

Facebook

1.     célja: Célja jelen weboldal népszerűsítése a weboldalra látogatók megosztásain keresztül a www.facebook.com webhelyen. A Facebook, Inc. mint külső szolgáltató beágyazható módon biztosítja a népszerűsítés lehetőségét így a funkcióval kapcsolatban a Facebook, Inc. irányelvei az irányadók: http://www.facebook.com/about/privacy/

2.     jogalapja: A tevékénység jogalapjának meghatározásakor a Facebook, Inc. adatvédelmi irányelvei irányadók a továbbiakban http://www.facebook.com/about/privacy/

3.     érintettek köre: Minden a weboldalra látogató felhasználó érintett lehet érvényes facebook.com regisztrációval és a Facebook, Inc. által biztosított funkció igénybevételével. A továbbiakban a Facebook, Inc. irányelvei a mérvadók a továbbiakban http://www.facebook.com/about/privacy/

4.     Az érintett adatok köre: A Facebook, Inc. irányelvei a mérvadók. http://www.facebook.com/about/privacy/

5.     időtartama: A Facebook, Inc. irányelve a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen fellelhetőek az időtartam vonatkozásában.

6.     forrása: digitalmart.hu weboldalról indított kérések alapján a Facebook, Inc. érdekkörébe tartozó www.facebook.com irányelvei a meghatározók. http://www.facebook.com/about/privacy/

Google+

1.     célja: Célja az oldal népszerűsítése az oldalra látogatók megosztásain keresztül a www.plus.google.com webhelyen. A Google Inc. mint külső szolgáltató beágyazható módon biztosítja a népszerűsítés lehetőségét így a funkcióval kapcsolatban a Google Inc. irányelveit kell figyelembe venni: https://www.google.com/intl/hu/policies/terms/

2.     jogalapja: A tevékenység jogalapjának meghatározásakor a Google Inc. adatvédelmi irányelvei szerint kell eljárni. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

3.     érintettek köre: Minden az oldalra látogató felhasználó érintett lehet érvényes www.google.com regisztrációval és a Google Inc. által biztosított funkció igénybevételével. A továbbiakban a Google Inc. irányelvei a mérvadók. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

4.     az érintett adatok köre: A Google Inc. irányelvei a mérvadók. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

5.     időtartama: A Google Inc. irányelve a mérvadó az időtartam vonatkozásában. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

forrása: A www.digitalmart.hu oldalról indított kérések alapján a Google Inc. érdekkörébe tartozó plus.google.com irányelvei a meghatározók. https://www.google.com/intl/hu/policies/terms/

 

Instagram

6.     célja: Célja az oldal népszerűsítése az oldalra látogatók megosztásain keresztül az instagram.com webhelyen. Az Instagram Inc. mint külső szolgáltató beágyazható módon biztosítja a népszerűsítés lehetőségét így a funkcióval kapcsolatban az Instagram Inc. irányelveit kell figyelembe venni: https://help.instagram.com/402411646841720 jogalapja: A tevékenység jogalapjának meghatározásakor az Instagram Inc. adatvédelmi irányelvei szerint kell eljárni. https://help.instagram.com/402411646841720

7.     érintettek köre: Minden az oldalra látogató felhasználó érintett lehet érvényes instagram.com regisztrációval és az Instagram Inc. által biztosított funkció igénybevételével. A továbbiakban az Instagram Inc. irányelvei a mérvadók. https://help.instagram.com/402411646841720

8.     az érintett adatok köre: Az Instagram Inc. irányelvei a mérvadók. https://help.instagram.com/402411646841720

9.     időtartama: Az Instagram Inc. irányelve a mérvadó az időtartam vonatkozásában. https://help.instagram.com/402411646841720

forrása: A www.digitalmart.hu oldalról indított kérések alapján az Instagram Inc. érdekkörébe tartozó instagram.com irányelvei a meghatározók. https://help.instagram.com/402411646841720

 

 

Külső szolgáltatók

 

1.     A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

 

2.     Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, Google, Pinterest, Instagram, Tumblr, Twitter stb.

 

3.     A Társaság a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

 

Látogatáskövetés

1.     célja: A látogatás követés célja az érintettek szándékának megfelelően precízebb, célzottabb és lényegre törő igény kielégítése. Ezen funkció keretén belül minden az oldalra látogató érintett böngészőjében eltárolásra kerül, egy egyedi azonosító u.n. „cookie”. Az így eltárolásra került „cookie” csupán egy azonosítónak tekinthető, ami alapján a szolgáltató meg tudja különböztetni a látogatások irányát és időtartamát az adatkezelő weboldalán és ennek figyelembe vételével az érintett „cookie”-jával összeveti a böngészési előzményeket a www.digitalmart.hu weboldalon. Az érintett „cookie”-ja és az érintett személyes adatai az adatkezelő számára nem kerül rögzítésre, amíg az érintett ajánlatot nem kér az adatkezelőtől – elérhetőségek megadásával -. Az ajánlatkérés időpontjától számítva az adatkezelő birtokába kerülnek az érintett személyes adatai, valamint az ahhoz tartozó weboldalon történt böngészési előzményei. Ezzel a ténnyel az adatkezelő tudomására és birtokába kerülnek azok az információk, amik az érintett feltehető piaci érdeklődését tárja fel.

2.     jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

3.     érintettek köre: Az oldalra látogató érintettek.

4.     az érintett adatok köre: A felhasználó neve, e-mail címe és/vagy telefonszáma, továbbá az ajánlatkérést megelőző 2 hónapban történt tevékenysége a weboldalon.

5.     időtartama: Az érintetthez köthető adatok a belépéstől számítva 2 hónapon belül törlésre kerülnek.

6.     forrása: A felhasználó weboldalon belüli tevékenységéből automatikusan generálódó logfile-ok a „cookie”-kal, továbbá az érintett az ajánlat kérő pop-up ablakon keresztül adja meg elérhetőségi adatait és nevét.

Telefonos ügyintézés

1.     célja: A telefonon – távbeszélőn – történő érinteti ügyintézés során az adat rögzítés folyamata, különös tekintettel az érintett nevére, e-mail címére és telefonszámára, annak érdekében, hogy a későbbiekben felmerülő kérdésekre az ekként megadott elérhetőségen az Info tv.-nek megfelelően teljes körű választ nyújtson az adatkezelő.

2.     jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

3.     érintettek köre: Az adatkezelő weboldalán feltüntetett telefonszámait felhívó érdeklődő érintettek.

4.     az érintett adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, az érdeklődés tárgya

5.     időtartama: A megkereséstől számítva 3 év.

6.     forrása: Az érintett saját hozzájárulása alapján a megkeresés során az adatkezelőnek megadott adatok.

Regisztráció

1.     célja: A regisztráció az érintettek által megrendelt termékek szállításával, számlázásával és licenszelésével kapcsolatos adminisztráció az adatkezelő által történő feldolgozásának tárolásának elősegítése azért, hogy az oldalon keresztül automatizált, egyszerűsített folyamatként kerüljön elvégezésre az adatkezelés, valamint az érintettek által történő megrendelés nyomon követése.

2.     jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

3.     érintettek köre: Az oldalra regisztráló felhasználók, érintettek.

4.     az érintett adatok köre: Természetes és jogi személy esetében a regisztrált felhasználó felhasználóneve, e-mail címe, jelszava (titkosított, nem visszaállítható formában). Továbbá cég esetén a cég elnevezése, számlázási és szállítási címe, cégjegyzékszáma, adószáma. Természetes személy esetén az érintett számlázási és szállítási címe. Minden regisztrált felhasználó tekintetében rögzítésre kerül a felhasználási feltételek elfogadásának ténye, a regisztráció időpontja, a regisztrációkor érvényes IP címe.

5.     időtartama: A termék / szolgáltatás igénybevételének végétől számított 3 év.

6.     forrása: Az érintettek a regisztrációhoz szükséges adatokat a weblap felületén tudják az adatkezelő birtokába bocsátani.

Licenszelés

1.     célja: Az érintett által megrendelt termékek / szolgáltatások használatához szükséges kódok generálása, tárolása, megjelenítése, visszakövetése.

2.     jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

3.     érintettek köre: A licenszia jog jogosultjai.

4.     az érintett adatok köré: A megrendelt licenszek jogcíme, száma, és a megrendelés státusza, valamint a licenszia jog érintetthez rendeléséhez szükséges azonosító jel. A weboldalon forgalmazott termékek tekintetében licenszelésekor tárolásra kerül a termék egyedileg, a rendszeren belül generált egyedi licensz kulcsa, a céleszköz egyes egyedi azonosítói kódolt formában, valamint ezek permutációiból és kombinációiból előálló szoftverkulcs kódolt formában.

5.     időtartama: A licensz lejáratát követő 3 év.

6.     forrása: Az érintett a licensszel kapcsolatos igényét és ennek paramétereit az weblap felületén tudja rögzíteni, megtekinteni, továbbá a megrendelés státuszával kapcsolatos információkat az adatkezelő rögzíti az oldalon ún. backend, vagy adminisztrációs felületén keresztül.

E-mail megkeresés

1.     célja: Az e-mailen történő ügyintézés során az érintett érdeklődő adatai rögzítésre kerülnek, különös tekintettel nevére, e-mail címére és telefonszámára, annak érdekében, hogy a későbbiekben felmerülő kérdésekre az ekként megadott elérhetőségen az Info tv.-nek megfelelően teljes körű választ nyújtson az adatkezelő.

2.     jogalapja: Az érintett hozzájárulása

3.     érintettek köre: A cég weboldalán feltüntetett e-mail (info@digitalmart.hu) címre megkeresést megküldő érintettek.

4.     az érintett adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, abban az esetben telefonszáma, amennyiben azt e-mail levélben azt megosztotta, valamint az érdeklődés tárgya.

5.     időtartama: A megkereséstől 5 éven keresztül.

6.     forrása: Az érintett által írt e-mail üzenet, ami az adatokat tartalmazza és az adatkezelő részéről feldolgozásra kerül.

Az adatkezelés szabályai

1.     Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2019. november 04-től visszavonásig tart.

2.     A Rendelet kimondja, hogy személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen kell végezni, az érintett számára átláthatóan, nyomon követhetően. Az Digitalmart.hu ezért a személyes adatkezelései tekintetében csak a jogszerűen alátámasztott, egyértelműen megfogalmazott célok teljesítéséhez kéri az érintettek személyes adatait, és jelen tájékoztatóval is törekszik arra, hogy világosan tájékoztassa a felhasználóit. (Jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elve)

3.     A személyes adatok gyűjtése csak előre megfogalmazott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és az adtakezelés célja szempontjából megfelelőek, pontosak és relevánsak legyenek, és csak annyi adatot kezeljen, ami a cél eléréséhez szükséges. A megadandó személyes adatok csak az ott megfogalmazott célok, – a részvétel és költségtérítés- érdekében történnek felhasználásra. (Célhoz kötött adatkezelés elve)

4.     A személyes adatoknak az adatkezelési célokhoz igazodva szükséges mértékűnek kell lennie, azaz a digitalmart.hu annyi személyes adatot kezel amennyi a tevékenységéhez elengedhetetlenül szükséges. A digitalmart.hu igyekszik a valóban a cél eléréséhez szükséges személyes adatok bekérésére, és ezeket a beépített adatvédelem elvének megfelelően évente felülvizsgál. (Adattakarékosság)

5.     Az digitalmart.hu a személyes adatokat pontosan és naprakészen kezeli, és feltétlenül törekszik a pontatlan adatok helyesbítésére és törlésére. A digitalmart.hu minden csatornán keresztül igyekszik felhívni az érintettek figyelmét arra, hogy adatai változása esetén kérje annak kijavítását vagy helyesbítését, ezt egyébként az általános szerződési feltételekbe is beépítette. (Pontos adatkezelés elve)

6.     A digitalmart.hu az adatok tárolása során törekszik a megfelelő ideig történő adatok megőrzéséről, mert a naprakész és pontos adatok elősegítik a tevékenységének gyakorlását, valamint a jogszabályoknak megfelelést is. A digitalmart.hu a személyes adatok megőrzése során kiemelt figyelmet fordít a megőrzési idők megfelelő megállapítására, és szükség esetén azok felülvizsgálatára, és törekszik a cél nélküli adatok törléséről. (Korlátozott adatkezelés elve)

7.     A személyes adatok kezelését oly módon végzi, amellyel képes biztosítani az adatok megfelelő biztonságát. A digitalmart.hu Informatikai részlege folyamatosan figyelemmel kíséri az adatbiztonsági megfelelést, folyamatos monitoring rendszerrel. (Integritás és bizalmas adatkezelés elve)

8.     A digitalmart.hu pedig törekszik az adatkezelési követelményeknek megfelelés bemutatására. (Például: Adatkezelési tájékoztató, érdekmérlegelési teszt, Adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat, időszakos munkavállalói oktatások megvalósításával)

9.     Kötelező adatkezelés esetén (például pénzmosás megelőzése érdekében történő azonosítás) a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A digitalmart.hu szolgáltatása nyújtásával kapcsolatos tevékenységének adatkezelései alapvetően az érintett előzetes, tájékozott és önkéntes hozzájárulásán, illetve szerződéskötésen vagy az adatkezelő jogos érdekén alapulnak.

Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a digitalmart.hu olyan harmadik személyek adatait is kezeli, akiknek közvetlen hozzájárulása csak a digitalmart.hu ügyfelei részére állnak rendelkezésre (pl. haláleseti kedvezményezett, hozzátartozók stb.), így ez esetben az adatközlő kötelessége és felelőssége az ilyen harmadik félnek minősülő érintett előzetes, tájékozott és önkéntes hozzájárulásának beszerzése.

1.    Vásárlói adatbázis

Adatkezelés megnevezése

Vásárlói adatbázis

Cél

A digitalmart.hu webáruházaiban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések, később szállítások teljesítése, házhozszállítás, a garancia érvényesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Jogalap

Az érintett önkéntes hozzájárulása,( GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja);

az Eker. tv. 13/A. §-a;

a Számv. tv. 169. §(1)-(2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése,1995.:CXIX. tv. 21. § – törvényi rendelkezés.

Érintettek köre

Webáruházi vásárlók

Adatok leírása

Vevő azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, később szállítás esetén a szállítás dátuma, aláírás, házhozszállítás esetén a szállítás adatai, valamint a garancia érvényesítése során az érintett termék más forgalmazójának és kereskedelmi ajánlatának adatai (cég neve, érvényességi idő, igazolás típusa)

Adatok forrása

Vásárló, érintett

Az adatok kezelésének időtartama

A vásárlásokkal, megrendelésekkel, szállításokkal és a garancia érvényesítésével kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

Adattovábbítás:

·        Az Árukereső felé a vásárolt termék és a vásárló e-mail címe,

Az adattovábbítás jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja

Az adatkezelő neve és címe

Digitalmart Kft.

1156 Budapest, Páskomliget u. 27. 2/8.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: Budapest 1144 Ormánság utca 4

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Könyvelés, számla kiállítása

A tényleges adatkezelés helye

A weboldal

A tényleges adatfeldolgozás helye

Budapest 1144 Ormánság utca 4

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató, webáruház fejlesztés, karbantartás

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel

2.    Panaszkezelés

Adatkezelés megnevezése

Panaszkezelés

Cél

A digitalmart.hu által forgalmazott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése

Érintettek köre

Érintett vásárló

Adatok leírása

Azonosítószám, a vevő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe a termék adatai (megnevezése, vételára), a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény, a hiba megállapítás, a kifogás rendezésének módja, a jegyzőkönyv felvételének és a javított/cserélt gép átvételének dátuma.

Adatok forrása

Érintett vásárló

Az adatok kezelésének ideje:

A felvett jegyzőkönyvek tekintetében öt év,

a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 év,

az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében pedig 3 év.

Az adatkezelő neve és címe

Digitalmart Kft.

1156 Budapest, Páskomliget u. 27. 2/8.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: Budapest 1144 Ormánság utca 4

A tényleges adatkezelés helye

digitalmart.hu ügyfélszolgálata

info@digitalmart.hu

A tényleges adatfeldolgozás helye

Budapest 1144 Ormánság utca 4

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató, webáruház fejlesztés, karbantartás

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel

3.    Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás

Adatkezelés megnevezése

Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás

Cél

Az üzleti értékesítés és marketing aktivitások kapcsán a digitalmart.hu rendelkezésére álló adatok felhasználásával az ügyfelek részére történő ajánlattétel, marketing célú megkeresés lebonyolítása, az ügyféligénynek megfelelő

szolgáltatásokra vonatkozó eseti ajánlattétel, tájékoztatás

Jogalap

Érintett önkéntes hozzájárulása – webes környezetben tett jelölése írásos hozzájárulása

Érintettek köre

Vásárlók

Adatok leírása

Cég neve, címe, kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma, megkereshetőség módja

Adatok forrása

Érintett nyilatkozata

Az adatok kezelésének ideje:

Visszavonásig

Az adatkezelő neve és címe

Digitalmart Kft.

1156 Budapest, Páskomliget u. 27. 2/8.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: Budapest 1144 Ormánság utca 4

A tényleges adatkezelés helye

1156 Budapest, Páskomliget u. 27. 2/8.

A tényleges adatfeldolgozás helye

Budapest 1144 Ormánság utca 4

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató, webáruház fejlesztés, karbantartás

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel és manuálisan

Egyéb adatkezelés

Jelen nyilatkozatban nem érintett esetleges adatkezelések vonatkozásban az Info tv. 15.§ (4) bekezdésében foglalt 30 napos határidőn belül – a kérelem beérkezésétől számítva – teljes körűen, közérthető formában ad felvilágosítást írásban az adatkezelő. A nyilatkozatban esetlegesen nem jelölt adatkezelésekről az érintetteket az adat rögzítésekor ad tájékoztatást az adatkezelő.

Kötelezettségünket teljesítve jelen nyilatkozatban került tájékoztatásra az érintett, hogy amennyiben bármely bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt, aki a törvényi rendelkezéseknek megfelelően köteles a megkeresést teljesíteni.

A digitalmart.hu a fenti hivatalok és hatóságok részére – csak abban az esetben és csupán olyan terjedelemben ad ki amit a megkeresés tartalmaz – az érintettekről személyes adat a megkeresés céljának elengedhetetlen megvalósításához szükséges.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg, és úgy hajtja végre, hogy biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik – a technika mai állása szerinti legmegfelelőbb módon – az érintettek adatainak biztonságáról, továbbá rendelkezésre állnak azok a technikai és szervezési rendszerek és ezek alapján a belső az eljárási szabályok, amik adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

Az adatkezelő védi a jogosulatlan hozzáférést, a megváltoztatást, a továbbítást, a nyilvánosságra hozatalt, a törlést vagy a megsemmisítést, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen minden szükséges intézkedést meg tesz.

Az adatkezelőnél fellelhető nyilvántartásokban az elektronikusan kezelt adatállományok védelme iránt biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez rendelhetőek. 

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

·        a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

·        az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

·        annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

·        annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

·        a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

·        azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelő tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, ezért mindig azt a megoldást választja, ami a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan költséget és nehézséget jelent az adatkezelőnek (erről a tényről mindenkor értesíti az érintetteket).

Adattovábbítás

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha

1.     az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy

2.     a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek az Info tv. 14. §-ban foglalt jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban.

Személyes adatok a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbíthatók harmadik országba. 

Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. 

Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat

1.     kezelésének lehetséges célját,

2.     kezelésének lehetséges időtartamát,

3.     továbbításának lehetséges címzettjeit,

4.     érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy

5.     kezelésének egyéb korlátozását

a személyes adatokat átvevő adatkezelő a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja. 

Az adatátvevő az adatkezelési korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és biztosíthatja az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes hozzájárulását adta. 

Törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő a személyes adat továbbításával egyidejűleg a címzettet tájékoztatja

Az adattovábbító adatkezelőt – kérelmére – az adatátvevő tájékoztatja az átvett személyes adatok felhasználásáról.

Az eljáró hivatalos szervek jogsérelem esetén

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) lehet élni: 

·        Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

·        Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

·        Telefon: 06/1/391-1400,

·        Telefax: 06/1/391-1410

·        E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Sütiket és más hasonló technológiákat használunk az Ön böngészési élményének és webhelyünk funkcionalitásának javítására. Adatvédelmi irányelvek .